İcra Hukuku

İcra Hukuku

Muharrem Çinpolat Hukuk Bürosu olarak gerçek ve özel hukuk tüzel kişisi  olan müvekkillerimize İcra ve İflas Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri  çerçevesinde danışmanlık, icra takibi ve dava süreçlerinin yönetilmesi  hususunda hizmet vermekteyiz. İcra iflas hukuku alanındaki faaliyetlerimizi  özetleyecek olursak;

  İCRA HUKUKU

  İcra hukuku, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin (şahısların,  şirketlerin, bankaların vb.) fatura, kambiyo senetleri (çek, bono, poliçe vb.)  kredi sözleşmeleri, ipotek, nafaka, birikmiş kira alacağı, mahkeme ilamları vb.  nedenlerden kaynaklanan alacaklarının devletin cebri icra kanalıyla tahsil  edilmesini sağlayan bir alandır. Bir diğer ifade ile borçluların, borçlarını  kendi rızalarıyla ödememesi durumunda alacaklının, devletin cebri icra gücünü  kullanarak haciz baskısı ile alacağının tahsil edilmesi icra hukuku marifetiyle  mümkündür. İcra hukuku ile genel olarak paraların tahsili anlaşılsa da taşınır  teslimi, çocuk teslimi, çocukla kişisel ilişki kurulması bir işin yapılması ya  da yapılmaması, taşınmazların tahliyesi, irtifak hakkına ilişkin ilamların  icrası gibi konuları da kapsamaktadır.

  İcra Hukuku

  -Müvekkillerimizin alacaklarının tahsili için icra dairesinde ilamlı  takip, ilamsız takip, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip (bono, çek,  poliçe), rehnin/ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerin, hazırlanması ve  süreç takibi, ihtiyati haciz prosedürlerine başvurmak

  -Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan konut, site, apartman aidatı  alacakları ile kira alacaklarının tahsili ve icra kanalıyla taşınmazların  tahliyesi prosedürünün gerçekleştirilmesi

  -Alacağın tahsili için haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesi

  -Borca ve takibe itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi

  -İtirazın kaldırılması ve itirazın iptali davaları, karşılıksız çek  davaları, ihtiyati haciz başvuruları, istirdat davaları, menfi tespit davaları,  tasarrufun iptali davaları, yedieminliği suistimal davaları, ihalenin feshi  davaları, icra ceza davaları, icra mahkemesinin görev alanına giren tüm  davaların takibi

  -İcra dairesi kanalıyla gerçekleştirilen ihalelere katılmak

  -İflas masasına alacak kaydettirilmesi,

  -Kambiyo senetlerinin düzenlenmesi

  -Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi ve konkordato sürecinde  alacaklılar toplantılarına katılıp alacak kaydı yapılması

 
 
WhatsApp Hizli Basvuru
 


Avukatlarımızla Görüşmek İçin 0212 635 11 10 Bizi Arayabilirsiniz

Avukat | Avukat Muharrem | Sözleşme Avukatı » muharremcinpolat.av.tr

RANDEVU TALEP FORMU